నిలకడ విజయ రహస్యం

తాను నమ్మిన సత్యంపై, తాను అవలంబించే జీవన ధర్మంపై స్థయిర్యం కలిగి ఉండటం. మంచిని చెయ్యడం, చెడుని ...

Read More

కారుణ్య హృదయం

కరుణ, దయ, జాలి, సానుభూతి అన్న విషయాలకు హృదయంలో స్థానం లేదంటే అలాంటివారు దైవం దృష్టిలో దౌర్భాగ్య ...

Read More