సూరతుల్‌ ఇస్రా

హజ్రత్‌ ఆయిషా (ర.అ) ఇలా అన్నారు: ''ప్రవక్త (స) ప్రతి రాత్రి బనీ ఇస్రాయీల్‌ (ఇస్రా) మరియు అజ్జుమ ...

Read More

సూరహ్‌ అన్నహ్ల్‌

పైనున్న ఆకాశమందున్న సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు, క్రిందనున్న భూమియందు గల సమద్రాలు,ఇవన్నీ అల్లాహ్‌ ఒ ...

Read More

సూరహ్‌ అర్రాద్‌

దానికి అతను - ''అల్లాహ్‌ ఎవరు? బంగారంతో చేయబడిన వాడా? వెండితో చేయబడినవాడా? రాగితో చెయ్యబడిన వాడ ...

Read More

సూరహ్‌ యూసుఫ్‌

ప్రవక్త యూసుఫ్‌ (అ) వారి గాథ. ఆయన బాల్యం నుండి దైవదౌత్యం ప్రసాదించ బడి, ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్ ...

Read More

సూరహ్‌ హూద్‌ (అ)

మరియు దినపు చివరి రెండు భాగాల్లోనూ మరియు రాత్రిపూట కొంత భాగంలో కూడా నమా'జ్ సలపండి. నిశ్చయంగా, స ...

Read More

సూరహ్ తౌబహ్‌

ఈ యుద్ధానికి సిద్ధమవ్వండి అని ఆదేశించిన సమయానికి ఖర్జూరాలు కోతకు వచ్చి ఉన్నాయి. అలాంటి సమయంలో ...

Read More

సూరతుల్‌ అన్‌ఆమ్‌

ఆకాశాలను మరియు భూమిని సృష్టించి; చీకట్లను మరియు వెలుగును నెలకొలిపిన అల్లాహ్ మాత్రమే సర్వ స్తోత్ ...

Read More

సూరహ్‌ అన్నిసా

ఈ సూరహ్‌ ముస్లిం కుటుంబానికి, ముస్లిం రాజ్యానికి, ముస్లిం సమాజానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి చ ...

Read More