సూరతుల్‌ బఖరహ్‌

సూరతుల్‌ బఖరహ్‌ - ఇది అల్లాహ్‌ శక్తి సూచనకు సంబంధించిన ఒక గొప్ప సంఘటన - మరణించిన తర్వాత తిరిగి ...

Read More

సూరతుల్‌ పాతిహా

''ఏ శక్తి స్వరూపుని చేతిలో నా ప్రాణముందో ఆయన సాక్షిగా చెబుతున్నా - తౌరాతులోగానీ, ఇన్జీల్‌లోగాన ...

Read More