ఉజైర్‌ (అ)

ఉజైర్‌ (అ) చూస్తుండగానే గాడిద అస్థి పంజరంపై మాంసం కండరాలు చోటు చేసుకున్నాయి. గాడిద మళ్ళీ స ...

Read More

సన్మార్గ భాగ్యం

'శ్రద్ధ' ఒక మనఃస్థితి. కార్యతత్పరత, వినయం, గౌరవం. ఏ సంశ యాల చేత విచలితం కాని దృఢ విశ్వాసమే శ్రద ...

Read More

సమయం – సందర్భం

మరో సదర్భంలో హజ్రత్‌ అలీ (ర) ఇలా అభిప్రాపడ్డారు: ''ఎవరైతే ప్రజల్ని అల్లాహ్‌ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ ...

Read More

ప్రతిఘటన

మహా ప్రవక్త ( స ) వారి మాట అక్షర సత్యంగా, శైలి అందంగా, నడవడిక ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ప్రజలు సత్యాన్ ...

Read More