సూరహ్‌ అన్నిసా

సూరహ్‌ అన్నిసా

ఈ సూరహ్‌ ముస్లిం కుటుంబానికి, ముస్లిం రాజ్యానికి, ముస్లిం సమాజానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి చ ...

సూరహ్‌ ఆల్‌ ఇమ్రాన్‌

సూరహ్‌ ఆల్‌ ఇమ్రాన్‌

జాహ్రావైన్‌ (రెండు జ్యోతులు) చదువుతూ ఉండండి. అవి తమను పారాయణం చేసే వారి తరఫున పోరాడుతాయి. రేపు ...

సూరతుల్‌ బఖరహ్‌

సూరతుల్‌ బఖరహ్‌

సూరతుల్‌ బఖరహ్‌ - ఇది అల్లాహ్‌ శక్తి సూచనకు సంబంధించిన ఒక గొప్ప సంఘటన - మరణించిన తర్వాత తిరిగి ...

సూరతుల్‌ పాతిహా

సూరతుల్‌ పాతిహా

''ఏ శక్తి స్వరూపుని చేతిలో నా ప్రాణముందో ఆయన సాక్షిగా చెబుతున్నా - తౌరాతులోగానీ, ఇన్జీల్‌లోగానీ ...

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ పరిచయం

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ పరిచయం

ఈ దివ్య గ్రంథం అవతరణకు 1438 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినప్పటికీ ఇందులో ఎలాంటి మార్పూ చేర్పూ జరగలేదు. ఇ ...

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

సందేశహరుణ్ణి, నిరక్షరాసి అయిన ప్రవక్తను అనుసరించేవారు (కరుణించ బడతారు). అతని ప్రస్తావన తమ వద్ద ...

ధర్మో రక్షితి రక్షితః

ధర్మో రక్షితి రక్షితః

యూద మతంగా, క్రైస్తవ మతంగా పిలవ బడలేదు. ఇస్లాం ధర్మంగానే వాటిని పిలువడం జరిగేది. కానీ, మనిషి జోక ...

ఖుర్‌ఆన్‌ వెలుగులో యేసు (ఈసా)

ఖుర్‌ఆన్‌ వెలుగులో యేసు (ఈసా)

మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా! అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స)కు ప్రాణసఖి అయిన ఆయిషా (ర) పేరుతోగానీ, ...

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మానవీయ జీవనికి ధర్మదాయి

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మానవీయ జీవనికి ధర్మదాయి

అల్లాహ్‌ పంపిన వహీ, ఆయన చేసిన బోధనలు లేకుండా రచించబడే వస్తువు కాదు ఈ ఖుర్‌ఆన్‌, ఇది పూర్వం వచ్చ ...

సాహసం శ్వాసగా సాగిపోయిన సుభక్తాగ్రేసరులు ఇమామ్‌ అహ్మద్‌ బిన్‌ హంబల్‌ (ర) – 3

సాహసం శ్వాసగా సాగిపోయిన సుభక్తాగ్రేసరులు ఇమామ్‌ అహ్మద్‌ బిన్‌ హంబల్‌ (ర) – 3

సజ్దాలో పాదాలు భువిని తాకుతుండగా మెడపై కరవాలం అట్టి ఆరాధనలో జాహిద్‌ ఉన్న మజాయే వేరు. ...

ఖుర్‌ఆన్‌ ఔన్నత్యం

ఖుర్‌ఆన్‌ ఔన్నత్యం

ఖుర్‌ఆన్‌ గ్రంథం ఎంత శుభప్రదమయినదంటే, అందులోని ఒక్కో అక్షర పఠనానికిగాను పదేసి పుణ్యాలు అల్లాహ్‌ ...

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

''అల్లాహ్‌ ప్రవక్తలను శుభవార్తనిచ్చేవారుగా, భయ పెట్టేవారుగా చేసి పంపాడు. ప్రజల మధ్య తలెత్తిన అభ ...

ఖురాన్ ప్రాశస్త్యం

ఖురాన్ ప్రాశస్త్యం

అన్నీ ఉపద్రవాల నుండి మాన వాళిని కాపాడే ఉద్గ్రంథంగా మనం విశ్వసిస్తున్న ఈ గ్రంథరాజాన్ని ఇతరుల వరక ...

వెలుగుల్ని పంచుదాం!

వెలుగుల్ని పంచుదాం!

ఇది నిజం, కఠోర సత్యం! - ''ఆయనే తన ప్రవక్తకు సన్మార్గాన్ని, సత్య ధర్మాన్ని ఇచ్చి పంపాడు-దాన్ని మ ...

ఖురాన్ ఘనత

ఖురాన్ ఘనత

నిశ్చయంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ పూర్తిగా, సరిఅయిన (సవ్యమైన) మార్గం వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తుంది. ...

ఖుర్ఆన్ పరిచయం

ఖుర్ఆన్ పరిచయం

దీనిలో అహంకారం, అసత్యం, వాగ్దానం, ఒప్పందం, ప్రతిజ్ఞ, ప్రమా ణాలు, న్యాయం, సాక్ష్యం, నిజా యితీ, ...

ధన పిపాసి ఖారూన్‌

ధన పిపాసి ఖారూన్‌

ఖురాన్ కథామాలిక పుస్తకం నుంచి (పూర్వ కాలంలో కథకులు, గొప్ప సంపద అని చెప్పడానికి ‘ఖారూన్‌ ఖ ...

నిత్య నూతన గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

నిత్య నూతన గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

''ఇది దైవ గంథం. ఇందులో గతించిన వారి నిజ గాథలున్నాయి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన వాణులున్నాయి. మీ ...

సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం

సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం

ప్రామాణిక హదీసుల సంకలనాలలో సాటిలేని మేటి గ్రంథం సహీహ్‌ బుఖారీ. 'సహీహ్‌' అంటే అత్యంత ప్రామాణిక మ ...

చికిత్స-పత్యం

చికిత్స-పత్యం

స్వస్థత లభించేది దైవాజ్ఞతోనే దైవప్రవక్త (స) వారి హితోక్తి: ”ప్రతి వ్యాధికి మం దుంది. వ్ ...